Adventná

Príď, Kriste, a do našich slabých sŕdc vstúp, nie iba na chvíľu, ale stálym hosťom v nich buď. Príď, Kriste, do každej čakajúcej  duše vojdi, nie iba na chvíľu, ale daj, nech vždy v Teba verila by. Príď, Kriste, do sveta, kde vládne nepokoj, nie iba na chvíľu, ale nastálo ľud svoj upokoj. Príď, Kriste, a klop hlasno na naše srdca dvere, nie iba chvíľu, ale až pokým dospejeme k viere. Príď, Kriste, nech potešia sa slabí, smutní, biedni, nie iba na chvíľu – nateraz, ale aj po ostatné svoje dni. Príď, Kriste, vzhliadni na naše malé milé dietky, nie iba na...

Adventná prosba

Vincent Blažko Už prvé svetlo zažalo sa a klonia sa ku nám nebesá. Príď, Kriste, svetlo sveta, veď na zemi vládne mrákota. Tak v piesni voláme k Tebe a naše vzdychy prosebné prerážajú nebeskú klenbu, aby si odňal Kainovskú kliatbu. Príď, Pane, boľavá zem Ťa volá, veď, kto príkoria a mraky zdolá, ak nie Ty, vytúžený Mesiáš, Ty večný Radca a Záchranca náš! Príď ku nám, Tvoj ľud Ťa čaká, veď zvodcov a diabla sa ľaká, príď a prines lásku z neba, veď je potrebná ako krajec chleba. Príď, Pane, Betlehem je všade, nech život ľudský neľpie na náhode, ale...

Katovice 2018

Na ceste k hospodárskej a ekologickej spravodlivosti – Katowice 2018 „Dať vám budúcnosť s nádejou“ (Jeremiáš 29:11) Stretnutie, ktoré zdieľa príbehy a skúsenosti pre našu budúcnosť Európska kresťanská environmentálna sieť (ECEN) organizuje od roku 1998 každé dva roky medzinárodné zhromaždenia. V roku 2018 sa hostiteľom tohto zhromaždenia stalo poľské mesto Katovice. Zhromaždenie ECEN sa zaoberalo témami klimatických zmien, znečistenia životného prostredia, vymierania rastlinných a živočíšnych druhov a zmeny ekosystémov, pretože tieto témy sa stali najvážnejšími výzvami 21. storočia. Ľudstvo napreduje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a jeho životný štýl, úzko spojený s výrobou tovarov a spotrebou energie, ovplyvňuje jeho budúcnosť. Prednášajúci...

Možno príde aj Mikuláš

                            Možno príde aj Mikuláš  “Milosť a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde”. (Zjav.1, 4)             Keď vstupujeme do adventného času, ľudské srdcia akoby zrýchlili svoj tlkot. Začína doba očakávania Vianoc, čo pre kresťanov znamená potvrdenie prorockých slov o príchode Spasiteľa, ale aj nové očakávanie zasľúbenia: “Áno, prídem čoskoro”. Deti začnú očakávať chvíľu, keď príde “Ježiško”. Otázkou je, či budú čakať “na Ježiška” v duchu svetkého šlágru: “…copak nám letos nadelí”, alebo Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý...

Zaplačme nad svojimi hriechmi

Znova je tu vzácny čas Adventu, ale žiaľ, neubudlo ani dnes z duchovnej biedy. Času, kedy Advent by mohol byť iný, keď človek v pokore uzná svoje viny. Diabol pokúša ľudí a ničí dobré mravy, svet nechce počúvať čo Kristus vraví, neprijíma slovo o pokání. Slovo Pánovo musí sa naplniť, nik sa mu neubráni. Plačte nad sebou a pokánie čiňte. Pokánie je cesta k obnove. Cesta, ktorou sa zároveň otvára človek evanjeliu, ktoré sa mu zvestuje. Volanie k pokániu môžeme vnímať v spojením so súdom aj s Božím hnevom, ktorý sa zjavuje na ľudský hriech, na našu neposlušnosť, vzdorovitosť. Ježiš nás vedie k pokániu, ktoré je cestou...