Martin Miloš Braxatoris — Príď, Duchu Svätý!

Príď, Duchu Svätý!Jak v päťdesiaty deň v Jeruzaleme,tak vnikni v srdce, usaď sa na temäa rozdaj darov Svojich skvost a kvet!Príď vetrom valným, cestu spásy kliesnia rozžeň mraky všiakych pochýb, tiesnia znovu zroď a obnov celý svet!Príď, Tešiteľu, v tichom vetra vaní,šepotom večných Božích smilovaní —Príď, Duchu Svätý!Príď, Duchu Svätý,Ty Duchu mieru! Porozloš sa v duši,juž povedomie hriechu tlačí, kruší:zjav milosť Božiu v Kristu kajúcima sladkým slovom srdce jejich spokoj,že vierou v Krista s Bohom majú pokoj . . .By však ten pokoj k spáse slúžil im:nech pokoj s Bohom v pokoj s bližným volá,nech stíchne svár a rozbroj, sebevôľa!Príď,...

Pavel Tomko – Ó, Duchu Svätý

Ó Duchu Svätý, Bože náš, Ty štedrý darca neba,posväť nás, darov požehnaj,všade ich hojne treba,ako v ten deň letníc veliký,rozlej dnes svoje dary,nech húf oddaných veriacichzhalí sa v svätožiari.Ako tých tam vtedy predivne,pretvor nás v nových ľudí,mnohí sú kleslí na duchua mnohý trápne blúdi;vytrhni, zachráň, zdvihni, vzmuž,v duši zjav Majstra, Kristaa ukáž, kadiaľ jedinásprávna a cesta istá.Buď s nami v celom živote,buď, Duchu Svätý, stále –by slúžili sme Pánovia žili k Božej chvále –pomáhaj preniesť, čo príde:súženie, pokúšaniea preveď časom v nebesá,daj vidieť vykúpenie.

Nemýľte sa . . .

Drahý čitateľ, Ty môžeš „rád počúvať“ o kráľovstve Božom ako Herodes (Mk 6, 20);Ty sa môžeš „naľakať“ pri kázaní Slova ako Félix (Sk 24, 25);Ty si môžeš priať, aby si „zomrel smrťou spravodlivých“ ako Bileám (4M 23, 10);Ty môžeš opustiť „Sodomu tohto sveta“ ako Lótová žena (1M 19, 26);Ty sa môžeš priznať k hriechu a žiadať o príhovor a modlitby ako faraón (2M 10, 16−17);Ty môžeš byť „takmer naklonený“ stať sa kresťanom ako Agripa (Sk 26, 28);Ty môžeš povedať o Kristovi, že „nenachádzaš na Ňom žiadnej viny“ ako Pilát (J 18, 38);Ty môžeš vyznávať, že si učeníkom ako Judáš (Sk 1, 25);Ty môžeš mať „lampu“ vyznania...

Predivné kedy

Kedy niečo som?Keď sám sa seba zriekam,vidím ničotu svoju a na Teba len hľadím,a keď sa Tebe úplne odovzdám −potom niečo som, potom niečo znamenám. (G 6, 3; 1K 1, 28) Kedy bohatý som?Keď ako chudobný k Tebe idema ako najchudobnejší z biednych k Tebe lipnem,na prahu v dome Tvojom keď prebývam,potom bohatý som, potom všetko mám. (Ž 84, 11; 2K 8, 9) Kedy posilnený som?Keď Tebe úplne dôverujem,Baránok Boží, Teba nasledujem,keď som slabý a bez všetkej pomoci,potom posilnený som i v každej nemoci. (Sud 6, 14−16; 2K 12, 9−10) Kedy veľký som?Keď sám na seba hľadím,a viem, môj Pane, že ničotne som malým,keď ako dieťa v náručí Tvojom...

Za Milanom R.Štefánikom

Kázeň, ktorú povedal na pohrebe Dr. Milana  R. Štefánika 11. mája 1919  v Brezovej pod Bradlom Michal Bodický, krajňanský ev. farár. Ó Bože dúfajúcich, poteš srdcia kajúcich, ich zármutok a žalosť premeň v spásonosnú radosť Amen.              Tak sa zdá, akoby bolo súdené všetkým priateľom a vodcom národov, že nepoznajú ovocie stromov, ktoré oni pre svoj národ sadili, štepili, pestovali.             Čítame v knihách svätých slová, ktoré sám Hospodin riekol vernému sluhovi svojmu, seba obetovujúcemu vodcovi ľudu Izraelského  “Krajinu pred sebou zhliadneš, do krajiny však, ktorú dávam Izraelcom, nevojdeš.” (5....

Vstúpil na nebesá, aby bol s nami

   Vstúpil na nebesá, aby bol s nami Pri lúčení dals hlásať zvesť, z nej i dnes tešíme sa, prijals’ liek na ľudskú neresť a vstúpil na nebesá. Ó, Kriste, mocný Víťaz a náš Kráľ jasnolíci, buď s nami –  a raz zhromažď nás tiež Božej na pravici. Amen  (M.R.) Mt 28,20 b: “Ajhľa, ja som s vami, po všetky dni, až do konca sveta“. Amen       Mnoho krát som už počul povedať našich bratov a sestry vo viere pri smrti ich blízkych, ktorí boli dlhodobo chorí, bezvládni a veľmi trpiaci: „ Veru, dobre sa mu stalo…“. Neznamená...

Vstúpenie Krista Pána

„Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen. Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen! Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý...

Maranatha

Nech nermúti sa srdce vaše −tešil svojich Pán pri odchode.− Miesto vám idem prichystať;potom zas prídem.Prídem vás domov, k sebe vziať. Od prvej chvíle čakali Ho verne,v nádeji, viere, láske neochvejnej. Ta zašli roky, stáročia . . .Dodnes Pán sľuby nesplnil.Prestali čakať podaktorí.V ambíciách sa svojich pľahočia,alebo svet ich oslnil,alebo sú len proste chorí. Pozreli sme sa zrána na obzor:Dvetisíc rokov už dávno píše sa.V správach sú ďalšie zeme otrasy,v Afrike kdesi vypukol zas mor.Rodiny stíha permanentne kríza,vojnu zas včera ktosi vyhlásil. Neprávosť veľmi zmnožila sa,lásky tej pravej takmer niet.Predsa však stihla spásy zvesťv okraje Zeme zaletieť. Oblaky vidno celkom...