Stanovisko biskupov ECAV k on-line spovedi

 31.03.20  Zbor biskupov ECAV na Slovensku  Stanoviská a vyjadrenia Milí bratia a milé sestry v duchovnej službe, uvedomujeme si, že v tomto predveľkonočnom období, ktoré je z hľadiska rôznych opatrení výnimočné, musíme mnohé veci alternovať a premiestňovať do mediálneho priestoru. Odtiaľ komunikujeme s členmi našich cirkevných zborov. Za všetky vaše bohoslužobné príspevky, ktoré vy a vaši spolupracovníci pripravujete, sme vám nesmierne vďační. Na základe pozitívnych ohlasov, ktoré nám prichádzajú vidíme, že vďační sú predovšetkým tí, pre ktorých boli vaše mediálne výstupy pripravené – mnohí a mnohí členovia našej cirkvi, ale aj inoveriaci, či dokonca ľudia zo sekulárneho sveta. Nie všetky bohoslužobné úkony...

Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine…

 Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine… Ku nám všetkým skloň sa, lekáru Kriste, a uzdrav i nás to slovo čisté – z nemoci zdvihne, z nesváru; zbratrí, a budeme mať, čo k žitiu patrí. Amen (M.R) Ž 130: “ H hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, (2)Pane, počuj hlas môj; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! (3) Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? (4)U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. (5) Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. (6) Na Pána čaká moja duša ako strážnici na ráno, ako strážnici na ráno. (7) Izrael,...

Éngedí

Hádam si pomyslite, čo týmto cudzím slovom chce autor povedať. Možno ani nebudete mať chuť čítať článok, ktorý má takýto názov. Ale pozývam vás, aby ste sa do obsahu týchto riadkov úplne ponorili, lebo je to slovo v príhodný, pôstny čas. Žijeme na počiatkoch doby, na ktorú sa vzťahuje slovo Pána Ježiša, ktorý svojich učeníkov varoval: „Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! – neverte!“ — Prečo? Pretože „povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.“ (Mt 24, 24). Teda v týchto nebezpečných časoch ma nám veľmi...