Martin Rázus – Bože

Bože, Tys´ videl cirkev schnúť,však nedals´ pravde zahynúť,hoc oheň pálil – tiekla krv…a Tys´ i dnes ten – jak i prv!Prosíme v tomto čase bied,jak predkov niekdy nás tiež veď,praj chleba, k dielu pohodya slovu Svojmu slobody!Nech máme ruky do prácea srdcia vierou horiace,rodičia, dietky do venca,sťa ovce Tvojho ovčienca!A jak svoj dom – tak po vôlichceme mať školy, kostoly,kde preniká i hruď i umto Tvoje evanjelium,čo radosť množí, zmierni kríža zdvihla z prachu v nebies výš!No – najmä ostňov bodliakanech sa nám duša neľaká,a neplaší moc nečistá,hoc príde trpieť pre Krista…daj vodcov, čo nás povedús úsmevom smelo dopredua viera...

Posilňujme našu identitu

      Kompletné vydanie Lutherových kníh v slovenčine síce nemáme, napriek tomu môžeme aj v slovenčine (i v češtine)  spoznávať viaceré dôležité spisy reformátora, alebo výborné knihy o živote a diele M.Luthera, alebo preklady jeho dôležitých reformačných spisov, a v nie poslednom rade aj všetky naše Symbolické knihy (Kniha svornosti). Ako hovoril neb.knihovník na Teol.fakulte T.Gál: len sadnúť a študovať…       Súčasne sa môžeme tešiť na skoré vydanie prekladu Štyroch potešujúcich Žalmov adresovaných ovdovelej Uhorskej kráľovnej Márii, ktoré je už v tlači. 

Vpred k reformácii

                                     31.október                                Pamiatka reformácie                                  Text : Mt  5, 1-12: Exegetické poznámky:    Ježišove blahoslavenstvá tvoria nádherný úvod k veľkému oddielu Jeho posolstva nazvaného Ježišove reči na vrchu (nepresné je staršie pomenovanie Kázeň na hore) o prichádzajúcom kráľovstve nebeskom. Je správne chápať ich ako evanjelium, radostnú zvesť o Božom konaní, o tom, čo...

Pastiersky list Zboru biskupov k Pamiatke reformácie 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020  26.10.20  Zbor biskupov ECAV na Slovenskiu  Stanoviská a vyjadrenia Milé sestry a milí bratia.   Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.   Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58: A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v...

Domáca pobožnosť na Pamiatku reformácie

Domáca pobožnosť na Pamiatku reformácie (31. október 2020)  26.10.20  Štefan Kiss, tajomnik pre misiu GBÚ  Pozvánky 1. Úvod             V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého 2. Pieseň ES 274 3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:             Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:             Ja som Hospodin, tvoj Boh … 4. Zamyslenie nad Božím slovom (Ž 46)             S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré sú zapísané v žalme 46:        ...

Predreformačná nedeľa

    Kristus nás oslobodil k slobode                    V tej pravej slobode daj nám stáť, čos ráčil, Kriste, sám dokázať! Nie v zvykov istote, lež v dobrom živote veď nás sám a z prachu zdvihni nás k nebesiam.          Amen (M.R.) G 5, 1 – 6: “Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma služby! (2) Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje.  (3) A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon.(4) Úplne ste...