Keď je žatvy mnoho

                               Keď je žatvy mnoho To Tvoje kráľovstvo, keď zlý svet srdcia mámi, to Tvoje kráľovtvo nech rastie medzi nami… Ó, Kriste, Pane náš, buď s nami v búrke bojov a mocne zastri nás raz večnou láskou svojou.  Amen (M.R.) Mt  9, 35 – 38; 10, 1, 5 – 7:    “ Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. (36) Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli utýrané...

Ján Boor — Synoda

Keď v minulosti dávnu dobu zriemevo dnešniu našu synodálnu chvíľu,na shromaždených tam v Jeruzalemepraotcov verných k prvému koncilu:jich spatríme sa riadiť Božím Slovoma stavať len na základe Kristovom. Hej synodáli! hradbách na Sionaza pozemskými cieľmi sa nežeňte;však trvácnosti nemá stavba oná,čo nestojí na božskom fundamente.Jak plevy víchrom reznesené, zmiznúbez stopy biedne diela šovinizmu. To pravý koncil: keď vrie láska svätá,vo veciach viery veľká vládne shoda,duch Jezu Krista viaže s bratom brata.Má známky tieto vaša tiež synoda?Nuž tak jej žehnaj s trónu vysokého„Kriste, obránce sboru křížového!“

Svedectvo o svätom Bohu

 Svedectvo o svätom Bohu Dnes radostne Ťa chceme chváliť – Svätý – Ústami, srdcom jednu pieseň pieť! Bože, nad všetky povýšený svety – A predsa lásky rozprestieraš sieť Na duše naše, srdcia poškvrnené -… Dnes na kolenách chceme vyznávať: Tys’ Pánom naším, Pánom nebies, zeme! Stratený raj nám v sebe prinavráť ! K svätému sľubu zaviaž, Bože milý, Trojica svätá, z ktorej prúdi jas… Ó, k sláve Tvojej by sme iba žili! Do rúcha lásky, pravdy odej nás!  Amen (Z.O.) Iz 6, 1- 8: “V roku keď umrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a...

Trojica Svätá

My evanjelickí kresťania veríme a učíme, že Boh je neobsiahnutým večným Stvoriteľom všetkých viditeľných i neviditeľných vecí, všetko obživujúci, všemohúci, nadovšetko múdry, milostivý, spravodlivý a pravduhovoriaci.   My teda zamietame a považujeme za ohavnosť učenie o množstve bohov a rôzne slúženie iným bohom. Je len jeden Boh – túto pravdu nám ohlasuje každý list Písem Svätých. Na Sinaji zaznel ten najsvätejší hlas: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ Mojžiš opakuje tento hlas tými napomínajúcimi slovami: „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin“ 5M 6, 4. Skrze ústa svojho proroka osvedčuje Hospodin zástupov: „Ja...

Anička Jurkovičová – Hurbanová – verná dcéra slovenského národa

   Anička Jurkovičová – Hurbanová – verná dcéra slovenského národa                   (*6.apríla 1824 – + 2.februára 1905)     200.výročie narodenia prvej slovenskej ochotníckej herečky v niekdajšej Nitrianskej stolici Aničky Jurkovičovej neušlo pozornosti mnohých kultúrnych pracovníkov, novinárov, hercov, ochotníkov i radových občanov najmä z miest súvisiacich s jej životom a službou slovenskému národu. Slovenská pošta vydala v tomto roku poštovú známku pripomínajúcu 200.výročie jej narodenia. Evanjelikom je jej život a služba dobre známa, vzácna a trvalo inšpirujúca a preto si jej osobnosť ako vernej evanjelickej kresťanky radi pripomíname.          Anička...

Martin Braxatoris — K Trojičnej dobe

Tie slávnostné, hľa, naše zvučné zvonyjak slávno-krásne vydávali tóny!plesala duša — plesať neprestáva —v zvuk miešala sa miliónov Sláva! Zvon vianočný sa prvý ozval svetu:Ó, hľaďte, ľudia, koľko lásky je tu,lásky to Boha Otca, Hospodina:tak miloval svet: Dal mu svojho Syna! Potom sa ozval zvon, toť, Veľkej noci:Ó, koľko lásky, koľko sily, moci:hľa, Bohsyn umrel za nás preboľave,v deň tretí vstal a žije v moci, v sláve! V posled sa ozval zvon, toť, svätodušný:Ó, vyjasni svoj pohľad smutný, krušný,človeče! tu tvoj Utešiteľ v smútku,tvoj Posvätiteľ, Vodca k nebu v skutku! A teraz spolu v harmonické tónysa rozzuneli naše zvučné zvony,čuj: Milosť Otca, láska jeho Synaa účastenstvo Ducha Hospodina —...

Narodil si sa znovu?

Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo...