Ponuka Ježišovej návštevy

„Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý Ho bol pozval, povedal si: Keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa Ho dotýka; pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: Hovor, Majstre! Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ....

M.Rázus: Adventná modlitba (2)

Martin Rázus: Adventná modlitba (2)  Tá cesta Tvoja, Pane náš, nás večne s Tebou spája, Ty sám nás po nej vodievaš a uviesť chceš do raja. Ach, veď nás, drahý, cestou tou, a obdar láskou presvätou, jej sily nech nás hája! Nie kojiť hriešnu zvedavosť, lež posilu nájsť v boji, a počuť Teba, nebies Hosť, čo život pre nás strojí. A v Tvojom hlase poznať cieľ, čo si nám všetkým zjaviť chcel v tom sveta nepokoji. Praj potešenie čerpať tým, čo i dnes slzy ronia, zmietaným biedou, chudobným, v ich duši smútkov tôňa… K sirotám, vdovám, nemocným skloň sa sám...

Adventná modlitba (M.R.)

M.Rázus: Adventná modlitba Pane, Kriste, Spasiteľu, dobrých vecí učiteľu, – vzhliadni na nás v zhromaždení, keď sme k Tebe obrátení, – príď náš Hosti a z milosti – ducha nášho rozradosti! Nenechaj nás opustených, – usúžených, ubolených, – žehnaj z lásky práci našej, Kde bôľ a žiaľ, Ty buď zdarom, tešiteľom, aj lekárom! – Popraj svetla našim očiam, – uč sa chystať ku Vianociam, i k tým časným, drahý Hosti – i k tým slávnym na večnosti!  Amen

Ježišov príchod (1)

                 Ježišov príchod         ( Adventné úvahy na adventné večerné bohoslužby, alebo roráty)                        Milosť Pána Ježiša Krista s nami. 1.adv.večiereň (roráty): Texty: Prvé čítanie: 1 M 3, 14 – 15: “Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok a nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dní svojho života. (15) Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi...

Ján Mišák ‒ Čakáme na Teba, Pane

S vrúcnosťou v duši čakáme Ťa, Pane,aby dielo spásy mohlo byť konané,v pamäti zachovať všetky zasľúbenia,PÍSMO o tom svedčí všetkým pokoleniam.Málo je prípravy na tej ľudskej strane,pre nápravu duší výhovorky samé.Akáže je veru tá naša príprava?Namiesto otázky skutočnosť boľavá!Údolie tohto sveta nie je vyrovnané,prebudiť sa zo sna, nie je všetkým dané. Cesta hrboľatá má byť už rovinou,srdce sa nevie vyrovnať s otázkou jedinou.Svetu sa nechce pokánie pravé činiť,hriešny človek nemôže hriešneho z hriechu viniť. Kráľovstvo Božie zjavne sa už blíži,kto chce byť veľkým, nech sa v pýche znížia pripraví si odev z tej pravej pokory,do Božieho kráľovstva Pán dvere otvorí. Premnohí proroci a zemskí králivo svojich srdciach túžbu veľkú mali.Verili...

Aký Advent – také Vianoce

                    Aký Advent – take Vianoce Počujeme hlas Tvoj, Otče drahý – Nuž žehnaj, žehnaj naše túžby, snahy. Ísť za hlasom tým stále – každodenne… A srdce stvor nám čisté, oddané a verné! Veď Tvoja láska veľká, neskonalá Ježiša Krista svetu – istú nádej dala. Čo otvára nám nebo, núka večnú spásu! Načúvať chceme, Otče, Tvojmu hlasu. Amen  (Z.O.) Žd 10, 19 – 25: “Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu (20) touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné...

Blahoželanie k Adventu 2023 a k novému cirkevnému roku

        Blahoželanie k Adventu a novému cirkevnému roku    “Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach”! ( Mt 21, 9)    Pozdravujeme všetkých čitateľov a priaznivcov našej web.stránky, všetkých našich milých z kruhu rodiny i všetkých priateľov a známych z celej našej cirkvi –  slovami zvolania zástupov v Jeruzaleme, pri Pánovom slávnom príchode na osliatku.        Prišiel predivne a pokorne do tohoto sveta. Prišiel aj do Jeruzalema ako Kráľ pokoja a priali by sme si, aby nielen toto mesto, ale aj všetky mestá a dediny i malé samoty mohli prežívať...

Senickí evanjelici na súdoch v Sobotišti 1672

    Senickí evanjelici na súdoch v Sobotišti 1672 a následná              vojenská retorzia v Senici a na Brančskom panstve v roku 1673.     V Senici predchádzal tragickým udalostiam príchod cisárskeho vojska na jar roku 1670. Pilárik o tom napísal: “Keď už generál Spork prišiel do Senice, z jeho mužstva snáď 200 mužov prišlo ku mne ku spovedi a na službách Božích bol aj sám generál; potom ma dal zavolať k sebe. Ja som ho aj úradne pozdravil, na čo skrze tlmočníka odpovedal a poďakoval sa a aj ma k svojej tabuli dal pozvať....

Menoslov žalovaných z Turej Lúky za obranu kostola 14.Júla 1672

                   Menoslov žalovaných na Turej Lúke 1672                         za obranu kostola 14.júla 1672    Uviedli sme (viď: Tragédia Senice Turej Lúky a okolia pred 350 rokmi), že súdny proces s obžalovanými sa začal v Sobotišti dňa 5. 9.1672 a jeho forma bola pomerne mierna v porovnaní s mimorianym súdom v Trnave v tom istom roku s bratislavskými mešťanami, ktorých na čele s farárom Titiusom odsúdil na smrť a stratu majetku, hoci trest smrti bol napokon zrušený, ale aj v porovnaní s...